Skip to main content

Aftale og Handelsbetingelser

1  Aftalen

1.1 Formål

Nærværende Aftale og Handelsbetingelser er et juridisk dokument (Aftalen), der beskriver Peak Systems ApS (Leverandøren) og Kundens forpligtelser ifm. brugen af Leverandørens digitale lagerstyringssystem, PeakWMS.

Baggrunden for aftalen er, at Kunden ønsker at digitalisere, optimere og automatisere sine interne lager- og logistikprocesser. Leverandøren har udviklet en Software-as-a-Service løsning, der understøtter netop dette, og der er derfor enighed om at indlede et samarbejde reguleret af nærværende Aftale.

1.2 Virkning

Kundens accept af betingelserne anses for at udgøre en juridisk bindende Aftale mellem Leverandøren og Kunden.

2  Kontrakthabilitet

Nærværende Aftale er gældende fra det tidspunkt hvor Kunden ’signer up’ på PeakWMS, det vil sige at Kunden opretter sin virksomhed og en bruger i systemet. Aftalen danner grundlag for Kundens tilslutning til Leverandøren.

3  Leverandør oplysninger

Sælger ifm. nærværende Aftale er:

Peak Systems ApS
CVR: 41581018

Østre Allé 6
9530 Støvring
Danmark

Tlf.: +45 71 99 52 24

info@peaksystems.dk

4  Løsningen

4.1 Navnet og IP-rettigheder

Løsningen markedsføres under navnet ”PeakWMS” og kan for nuværende tilgås via denne URL:

https://app.peakwms.com/authentication/login

Løsningen er udviklet af softwarefirmaet PEAK SYSTEMS Aps (Leverandøren), der ejer alle rettigheder til Løsningen.

4.2 Processer og funktionalitet

Løsningen understøtter nedenstående interne logistikprocesser. Der tages forbehold for løbende ændringer i funktionaliteten:

 • Indkøb
 • Varemodtagelse
 • Indlagring
 • Pluk
 • Pak
 • Shipping
 • Genopfyldning
 • Returprocesser
 • Returportal
 • Ledelsesinformation/BI/Dashboard
 • Admin, roller og Rettigheder

Systemets funktionalitet er beskrevet på hjemmesiden: https://help.peakwms.com/

Løsningen leveres via internettet og hostes for nuværende i Microsoft Azure Cloud inden for EU.

Det er Kundens ansvar at sikre adgang til internettet på Kundens lokation(er).

5  Priser og betaling

Prisen for brugen af Leverandørens digitale lagersystem fremgår for udvalgte kunde-segmenter på vores hjemmeside www.peakwms.com. For andre kundesegmenter skal prisen aftales med Leverandøren.

Alle priser oplyses i DKK excl. moms

Prisen for brug af PeakWMS udregnes pr. månedsbasis. Der faktureres bagud den sidste dato hver måned.

5.1 Kvittering

Leverandøren tilsender ved hver fakturering en kvittering til kundens e-mail adresse, som oplyst i Kundens stamdata i PeakWMS umiddelbart efter hver gennemført transaktion.

6  Ansvar

Leverandøren er udelukkende ansvarlig for drift og opdatering af softwaren bag PeakWMS.

Leverandøren kan derfor ikke gøres ansvarlig for fejl, der er sket i forbindelse med brugen af PeakWMS.

Leverandøren og PeakWMS kan ikke drages til ansvar i forbindelse med fejl og mangler med ordrer, indkøbsordrer, produkter, fejl på Kundens webshop og/eller i forbindelse med forsinkelser og beskadigelser hos transportører/speditører.

7  Immaterielle rettigheder

Kunden har alle rettigheder til data, som Kunden overlader til Leverandøren eller som genereres eller lagres som led i brugen af softwaren. Leverandøren kan kun benytte Kundens data vedrørende brugen af Løsningen med det formål at forbedre softwaren og under betingelse af at data anonymiseres. Leverandøren må anvende Kundens data i anonymiseret og aggregeret form sammen med andre Kunders data til at analysere trends i markedet mm.

Leverandøren anerkender, at data i henhold til denne bestemmelse betragtes som Kundens fortrolige oplysninger.

8  Reklamation og indsigelse vedr. fragt

Leverandøren er udelukkende mellemmand i forbindelse med eventuelle fragtydelser. Lagerstyringssystemet PeakWMS benyttes udelukkende til lagerstyring, oprettelse af labels, samt track og trace af forsendelser. Leverandøren er ikke en transportør eller speditør, idet Leverandøren ikke håndterer den fysiske fragt.

Ved bortkomst eller beskadiget forsendelse, er det den anvendte transportør/speditør, der er erstatningsansvarlig overfor Kunden og dennes kunde. Her gælder den enkelte transportørs reklamationsprocedure og -betingelser. Kunden skal ved en evt. reklamationssag henvende sig direkte til den gældende transportør/speditør.

9  Kundeservice og supportydelser

Kunden er berettiget til at kontakte Leverandøren ved behov for Kundeservice og Support.

Leverandøren tilbyder for nuværende ingen Service Level Agreements, specifikke responstider eller resolution times.

Leverandøren håndterer kundesager i den rækkefølge de bliver modtaget og altid efter ”best effort”.

Leverandøren håndterer og anerkender supportsager, som er oprettet direkte i PeakWMS’s Kundeservicesystem-system.

I Kundeservice-systemet skal kunden oprette sagen og inddele sagen i én af følgende fire kategorier:

 • Kunderservice – U/B
 • Brugersupport – fakturerbar
 • Fejlrettelser
 • Ønske eller ide til ny funktionalitet

Herunder beskrives de fire kategorier:

Kundeservice

 

 • Kundeservicesager skal meldes ind via Kundeservicesystemet i PeakWMS
 • Leverandøren svarer på tvivlsspørgsmål, hjælper og guider
 • Leverandøren henviser til konkret hjælpe-artikel på https://help.peakwms.com/
 • Det er muligt at ringe til Vagttelefonen ved kritiske fejl eller driftsstop. Det er leverandørens ret og pligt at henvise opkald fra vagttelefonen til Kundeservice-systemet, hvis ikke der er tale om kritiske fejl eller driftsstop.
 • Kundeservice er en reaktiv service. Det betyder at kunden har initiativ-pligten
Support – fakturerbar
 • Supportsager meldes også ind via Kundeservice-systemet.
 • Alle Support-sager er fakturerbare
 • Leverandøren løser under Support-kategoerien typisk opgaver som kunden ikke kan eller ønsker at løse selv. Dette kan eksempelvis være:
  • Indtastning af data
  • Rensning af data
  • Udtræk af data
  • Rapportering
  • Analyser af data
  • Printeropsætning
  • Netværksopsætning
  • Genetableringer af integrationer eller webhooks
  • Administration af rolle og rettigheder
  • Ændre status på produkter og lokationer
  • Konfigurering af nye lokationer
  • Konfigurering af nye speditører
  • Ændring af ordre med forkert status
  • Ændre sekvens på lokationer
 • BEMÆRK: Listen er ikke udtømmende
Ønske eller ide til ny funktionalitet

 

Gode ideer til forbedring af PeakWMS modtages naturligvis gerne. Leverandøren foretrækker at Kunden beskriver ønsket eller ideen så grundigt som muligt via Kundeservice-systemet. Herefter vil Leverandøren tage kontakt til Kunden for en uddybning og få belyst evt. spørgsmål og efterfølgende orientere Kunden om ideens relevans og prioritet i roadmap.
Fejlrettelser Hvis Kunden oplever konkrete og direkte fejl i PeakWMS, der kan henføres direkte til Softwaren eller driften af denne rettes disse af Leverandøren U/B.

Hvis fejlen kan henvises til forkert brug af PeakWMS anses fejlrettelsen som værende en fakturerbar supportopgave.
Hvis fejlen kan henvises til 3. part (ex. Kundens speditører, WMS, ERP eller andet) faktureres fejlrettelsen som en supportsag. Dette gøres der dog af Leverandøren tydeligt opmærksom på så tidligt som muligt – og uden ugrundet ophold.
Bemærk: Ofte er der tale om fejl hos speditører eller CMS (webshop) eller ERP, som PeakWMS forsøger at kommunikere med. Dette kan opleves som en fejl i PeakWMS, idet fejlbeskeden præsenteres her – ofte i den form som PeakWMS modtager fra det fejlende system. Dette kan opleves som en fejl i PeakWMS, men er det sjældent. I sådanne tilfælde vil Leverandøren gøre opmærksom på at fejlen er hos 3. part og anmode Kunden om at rette henvendelse til denne. Hvis Kunden anmoder Leverandøren om at tage dialogen med 3. part anses det som en fakturerbar supportsag. Dette afklares forinden.

 

10  Opsigelse

Vilkår og betingelser, der er beskrevet i disse handelsbetingelser træder i kraft på datoen, hvor en bruger er oprettet i PeakWMS, og forbliver i kraft indtil de opsiges af Jer som Kunde eller af os som Leverandør.

Ved indgåelse af Aftalen aftaler Leverandøren og Kunden en gensidig bindingsperiode.

Kunden kan alene opsige Aftalen ifm. brugen af PeakWMS ved at kontakte Peak Systems ApS pr. mail info@peaksystems.dk med begrundelse for opsigelsen.

10.1 Leverandørens pligt til at bistå kunden eller en ny leverandør med transition i forbindelse med ophør

I forbindelse med opsigelse eller ophør af denne aftale, uagtet årsagerne hertil, er Leverandøren forpligtet til at bistå Kunden, i det omfang det er relevant og nødvendigt, i forbindelse med transition af al data til Kunden, andre leverandører eller myndigheder, i overensstemmelse med dette punkt.

Leverandøren har ret til vederlag for bistand i forbindelse med transition i overensstemmelse med dette punkt. Vederlaget afregnes efter medgået tid.

11  Databehandling

Leverandøren er forpligtet til at sikre, at den til enhver tid gældende persondatalovgivning i Danmark overholdes, for nuværende særligt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (databeskyttelsesforordningen). Leverandøren er herunder endvidere forpligtet til at efterleve supplerende dansk lovgivning til databeskyttelsesforordningen, herunder lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).

Leverandøren er ikke ansvarlig for at sikre, at Kunden overholder Kundens egne forpligtelser i henhold til gældende lov, herunder som dataansvarlig.

Leverandørens leverance af software under Aftalen indebærer ofte behandling af persondata, og derfor accepterer Kunden med accept af denne aftale også Leverandørens databehandleraftale, som er tilgængelig på http://peaksystems.dk

12  Overdragelse

En Kunde kan med Leverandørens skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne Aftale til tredjemand. Samtykke kan kun nægtes, hvis Leverandøren har berettigede indsigelser af økonomisk eller anden karakter. Leverandøren kan frit overdrage sine rettigheder til tredjemand.

13  Klagemuligheder og fortolkningsgrundlag

Ved uenighed omkring en service eller opkrævning fra Leverandøren, skal indsigelsen indsendes senest 30 dage efter, at ydelsen er leveret/faktureret. Leverandøren forbeholder sig retten til at afvise indsigelser, der er ældre end 30 dage. Klager kan indgives til følgende mail: info@peaksystems.dk

Bestemmelser i eventuelt udbudsmateriale, i leverandørens tilbud, i forudgående korrespondance eller lignende, der ikke er gentaget i denne aftale, kan ikke efterfølgende påberåbes som fortolkningsgrundlag.

14  Fortrydelsesret

Fortrydelsesretten følger gældende lovgivning for levering af digitale serviceydelser. Kunden har dermed ret til 14 dages fortrydelsesret, gældende fra aftalens indgåelse, inden serviceydelsen sættes i gang. Hvis kunden specifikt har ønsket, at Leverandøren skal begynde at levere serviceydelsen PeakWMS, inden fortrydelsesrettens udløb, vil kundens fortrydelsesret frafalde.

Efter endt prøvetid vil Kunden blive faktureret i henhold til Leverandørens prismodel.

Ved brug af fortrydelsesret skal Leverandøren kontaktes pr. mail info@peaksystems.dk. I mailen skal Kunden gøre det tydeligt, at Kunden ønsker at anvende sin fortrydelsesret, samt begrunde hvorfor.

15  Kontakt

Ved spørgsmål, klager eller kommentarer kan Leverandøren kontaktes pr. mail på:

info@peaksystems.dk

Eller pr. telefon +45 71995224

16  Ændringer

Leverandøren forbeholder sig retten til at ændre Aftalen til enhver tid. Kunden gøres skriftligt opmærksom på ændringerne.

17  Reference

Aftalen giver Leverandøren mulighed for at anvende Kundens navn og logo i forbindelse med markedsføring.

18  Implementerings-, udviklings- og konsulentydelser

Det er muligt Parterne i mellem at aftale et forløb vedr. implementering af Softwaren i Kundens organisation og/eller ad hoc baserede konsulent- og udviklingsopgaver. Rekvirer forslag til aftale.

Nærværende Aftale og en eventuel aftale om implementerings-, udviklings- og konsulentydelser er ikke afhængige af hinanden og er ikke bundet op på hinanden.

19  Uoverensstemmelser

Nærværende Aftale er undergivet dansk ret.

Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem Parterne i forbindelse med nærværende Aftale, skal Parterne med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning søge at indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten. Om nødvendigt skal forhandlingerne søges løftet op på højt plan i Parternes organisationer. Såfremt der ikke herved opnås nogen løsning, skal Parterne søge at opnå enighed om i fællesskab at udpege en uafhængig og sagkyndig mægler, der kan mægle og komme med ikke-bindende forslag til tvistens løsning.

Når mægling har været forsøgt, er hver af Parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelsen afgjort endeligt ved voldgift.

20  Accept af denne aftale

Ovenstående betingelser i Aftalen accepteres ved at oprette Kundens virksomhed og en bruger i PeakWMS.